75.00750.00

מור אבקה מסיסה
אזהרות : גורם לגירויים בעיניים, בעור ובדרכי הנשימה.
מסוכן בעת הבליעה. יש להימנע מלנשום את התרסיס.
אמצעי זהירות ומיגון בזמן השימוש : נהג בכל אמצעי הזהירות הנהוגים בעת
הטיפול בחומרי הדברה. יש להגביל את כמות האבק הנוצרת ושאיפתו.
לבש כפפות גומי (תקן 3/374- EN (בגדים ארוכים עליהם סרבל עמיד
לכימיקלים, נעלי עבודה סגורות, כובע לכיסוי ולהגנה על השיער. הרכב
מסיכת חצי פנים )תקן 140-EN (עם מסנן )תקן 14387- EN (מסוג
P3-ABEK והרכב משקפי מגן עם אטימה מהצד )תקן 166-EN (בעת
הטיפול בחומר המרוכז, ובמשך כל זמן העבודה. עבוד במקום מאוורר. אל
תאכל, תשתה או תעשן בזמן העבודה. רחץ היטב במים וסבון חלקי גוף
שנחשפו לתכשיר או לתרסיס.

סכנות לסביבה :

רעיל ל יצורים חיים ב מים. עלול לגרום לנזק ארוך טווח
לסביבה המימית . מנע זרימה ורחף לבריכות ד ג ים ולמקורות מים . רעילות
נמוכה לדבורים. באזורים ובשעות בהם הדבורים פעילות, חל איסור מוחלט
ליישם תכשיר זה. יש להימנע מהגעת רחף לגידולים ועשבים פורחים סמוכים .
הוראות להכנת תרסיס וריסוס :
* לפני מזיגת ה מור למיכל הריס וס, יש לערבב את אבקת המור בכלי עם מים.
בתחילה יש לשים את המור עם מעט מים ותוך כדי בחישה, להוסיף מים עד
לקבלת תמיסה אחידה.
* מזוג למיכל המרסס כמחצית הכמות של המים. * הפעל את המערבל.
* הוסף את ה תכשיר. * ער בל והשלם במים לכמות הסופית. רס ס תו ך כדי
ערבול . * יש לטפל 14 יום לאחר השתילה במרווחים של 7 ימים .
* יש להרטיב היטב את הצמחים כולל צידו התחתון של העלה.

אופן היישום:

 

* יש להרטיב היטב את גוף הצמחים!!
בטיפול נגד מחלות ח שיבות רבה לנפח תרס יס גבוה!
מומלץ לרסס בש ע ות הערב
גידול נגע מינון
נפח
תרס יס
לדונ ם
ימי
המתנה
מלפפון, קישוא,
א ב טי ח, מלון, דלעת
קימחון
1 ק"ג מור
ל – 100
ליטר מים
50 ליטר *
7
קימחונית פלפל, חציל, עגבנייה
כי משון 30 ליטר* תפוח אדמה
כשותית 50 ליטר* חסה, סלרי
גפן
קימחון
60 ליטר עד
נגר*
תות שדה 30 ליטר עד
נגר *
גזר, סלרי שורש,
30 ל יטר* סלק עלים
תבלינים
)טרגון, מנטה
ס פרדית, בזיל,
עירית, מרווה,
ר וקולה, אורגנו,
קורנית, כוסברה,
פ טרוזיליה, שמיר(
* 30 – 80
בהתאם
לגודל
הצמחים
מ ור – אבקה מסיסה
MORE S.P. – مور
מכיל חומרים פעילים:
Potassium Hydrogen Carbonate ג'בק גרם 655
45 גרם בק" ג Sulfate Copper
חומרים אינרטיים: 300 גרם בק"ג
קוטל מחלות
)ראה טבלת אופן יישום(
רעילות: מסוכן – דרגה IV .
מס' או"ם: "לא מסווג"
אינו ד ליק
"קרא בעיון את התווית לפני השימוש"
לא לשימוש ביתי – לשימוש חקלאי בלבד!
מאושר לשימוש בחקלאות אורגנית
מס' רישיון הגנת הצומח בחקלאות אורגנית:
7352 /הצ/07
מאושר כמתאים לסטנדרט האמריקאי NOP :
מס' רישוי – 11013
תכ ו לה: ק"ג
מס' אצווה: תאריך תפוגה:
בעל רישיון ויצרן :
דע -קדם פרוייקטים ) 1987 )בע"מ
החטיבה לביוטכנולוגיה ח קל אית
רח' הזית 8 ,גן -חיים 44910.טל: 7417283-09 פקס: 7417387-09
www.du-kedem.com E-mail: [email protected]

תנאי מכירה :

היצרנים והמפיצים של תכשיר זה משוכנעים ביעילותו, אולם היות שאין
באפשרותם לפקח על אופן האחסון והשימוש בתכשיר והתנאים בעת השימוש
בו, אין הם אחראים לכל התוצאות והנזקים, העלולים להיגרם כתוצאה
מהשימוש בתכשיר זה, הן לפי ההוראות דלעיל והן לפי כל אופ ן שימוש אחר.
מור – אבקה מסיסה
הפעולות לביצוע בגמר השימוש
ניקוי המרסס:
בגמר הריסוס יש לרוקן את המ יכל מהשאריות בהתאם להנחיות
לסי לוק תשטיפים. אחר כך יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים
ודטרגנט. את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים .

סילוק תשטיפים:

אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס, ממיכל
איסוף או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות
ומקווי המים למיניהם . יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי
המשרד להגנת הסביבה, כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר,
טיהור, אידוי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב .
הגנה אישית בגמר העבודה:
בתום העבודה התרחץ, החלף בגדיך ואל תלבש מחדש בגדי עבודה
ש לא כובסו.
מועד כניסה מחדש :
ני תן להיכנס לחלקה לאחר התייבשות התרסיס.
אחסון :
יש לאחסן את התכשיר באריזה המקורית במקום נעול, מאוורר,
קריר, יבש וחשוך המיועד לאחס ון חומרי הדברה, מחוץ להישג ידם
של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים והרחק ממזון אדם וחיה. לאחר כל
שימוש הקפ ד לסגור היטב את האריזה. התכשי ר סופח לחות לכן,
הימנע מחשיפתו ללחות. אין לאחסן באור ה שמש . התכשיר סופח
לחות לכן, ה ימנע מחשיפתו ללחות. אין לאחסן בטמפרטורה העולה
. 10 C – ל ומתחת 30 C על

טיפול בתכשיר שנשפך :
אב קה שנשפכה יש לאספה עם מטאטא לשימוש חוזר או לשים במיכל
ולהשליך לאתר פסולת מוסדר . ניתן לשאוב שאריות האבקה או
לנקות ע ם בד לח למניעת פיזור האבקה. דאג לאוור ור . מנע הגעת
שאריות התכשיר למקורות מים ולבריכות דגים.
טיפול ב אריזות ריקות :
רוקן את המיכל עד תומו . יש לשטוף את המיכל הי טב של וש פעמים
לש פוך את התשטיפים ל מיכל המרסס, לנקב את הא רי זה , שלא
תשמש לשימוש חוזר ולהשליכ ה לפח אשפה .
עזרה ראשונה :
במקרה בליעה: שתה מספר כוסות של מים. במקרה של בליעת
כמויות גדולות , שתה מים והתייעץ ברופא.
פגיעה בעור : רחץ במים וסבון האזור הנגוע . במידה ומתפתח גירוי
התייע ץ ברופא.
פגיעה בנשימ ה : יש לעבור למקום עם אוויר חופשי. במידה
ומתפתחים קשיי נשימה. גש לרופא.
פגיעה בעין : רחץ במים זורמים ביסודיות. במידה ומתפתח גירוי
התייעץ ברופא.
מידע לרופא
מספר הטלפון של מרכז המידע בהרעלות הוא: 77719

קנה עכשיו
מור אבקה מסיסה (נגד קימחון,כימשון,כשותית)
מור אבקה מסיסה (נגד קימחון,כימשון,כשותית)
75.00750.00 Select options