25.00198.00

אגוז – תרכיז נוזלי
כללי
הוראות שימוש
אזהרות:
מסוכן בבליעה. עלול לגרום לגירוי בעת הבליעה ובעור . גורם לגירויים בעיניים ו ב דרכי
הנשימה. יש להימנע מלנשום את התרסיס.
אמצעי זהירות ומיגון בזמן השימוש:
נהג בכל אמצעי הזהירות הנהוגים בעת הטיפול בחומרי הדברה. לבש כפפות גומי
(תקן 3/374-EN (בגדים ארוכים עליהם סרבל עמיד לכימיקלים, נעלי עבודה
סגורות, כובע לכיסוי ולהגנה על השיער. הרכב מסיכת חצי פנים )תקן 140-EN(
עם מסנן )תקן 14387- EN (מסוג P3-ABEK והרכב משקפי מגן עם אטימה מהצד
)תקן 166-EN (בעת הטיפול בחומר המרוכז, ובמשך כל זמן העבודה. עבוד במקום
מאוורר. אל תאכל, תשתה או תעשן בזמן העבודה. רחץ היטב במים וסבון חלקי
גוף שנחשפו לתכשיר או לתרסיס.
סכנות לסביבה:
רעיל ליצורים חיים במים. עלול לגרום לנזק ארוך טווח לסביבה המימית. מנע
זרימה ורחף לבריכות דגים ולמקורות מים. אגוז אינו רעיל לדבורים.
הוראות להכנת תרסיס וריסוס:
* מזוג למיכל המרסס כמחצית הכמות של המים.
* הפעל את המערבל.
* הוסף את האגוז ולאחר מכן את תכשירי ההדברה.
* ערבל והשלם במים לכמות הסופית, המשך לערבל ורסס.
* יש להרטיב היטב את הצמחים כולל צידו התחתון של העלה .
גידול נגע שילוב עם
תכשיר
מינון
התכשיר
ימי
המתנה
מינון
אגוז
פלפל כנימת עלה
האפרסק
0.8% כנימת
3 כל
תכשיר
יש לשלב
עם
0.1%
אגוז
פלפל קימחון,
קימחונית,
כנימות עלה,
כנימת עש הטבק
נימפר %1
פלפל כנימת עש הטבק
כנימ ות עלה
0.1% עזגן
פלפל כני מות עלה
כנימות עש הט בק
0.2% תותח
מל פפ ו ן כנימת עלה
הדלועיים
0.8% כנימת
תבלינים
)בזיל(
כנימות עלה
כנימת עש הטבק
0.2% עזגן

* יש להרטיב היטב את נוף הצמחים !
יש לנער היטב לפני השימוש!
אגוז – תרכיז נוזלי
EGOZ S.L.– أقوز
מכיל 880 גר' בק" ג PLANTS FROM SAPONINS

משטח ומדביק לתכשירי ד ע ק דם
רעילות: מסוכן – דרגה -IV
מס' או"ם: "לא מסווג"
אינו דליק.

Xi
"קרא בעיון את התווית לפנ י השימוש"
לא לשימוש ביתי – לש ימו ש חקלאי בלב ד!
מאושר לשימוש בחקלאות הא ורגנית
מס' רישיון הגנת הצומח בחקלאות ה אורגנית:
7303 /הצ/07
מאושר כמתאים לסטנדרט האמריקאי NOP :
מס' רישוי – 11015
תכולה: ליטר
מס' אצווה: תארי ך תפוגה:
בעל רישיון ויצ רן :
דע -קדם פרוייקטים ) 1987 )בע"מ
החטיבה לביוטכנולוגיה חקלאית
רח' הזית 8 ,גן -חיים 44910 טל: 7417283 -09 פקס: 7417387 -09
www.du-kedem.com E-mail: [email protected]
תנ אי מכי רה :
היצרנים והמפיצים של תכשיר זה משוכנעים ביעילותו, אולם היות שאין
באפשרותם לפקח על אופן האחסון והשימוש בתכשיר והתנאים בעת
השימוש בו, אין הם אחראים לכל התוצאות והנזקים, העלולים להיגרם
כתוצאה מהשימוש בתכשיר זה, הן לפי ההוראות דלעיל והן לפי כל אופן
ש ימוש אחר.
אגוז – תרכיז נוזלי
הפעולות לביצוע בגמר השימוש
ניקוי המרסס:
בגמר הריסוס יש לרוקן את המיכל מהשאריות בהתאם להנחיות
לסילוק תשטיפים. אחר כך יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו
במים ודטרגנט. את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנ חיות לסילוק
תשטיפים.
סילוק תשטיפים:
אין לרוקן ולש טוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס, ממיכל
איסוף או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות
ומקווי המים למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על
ידי המשרד להגנת הסביבה, כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שימוש
ח וזר, טיהור, אידוי ופינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב .
הגנה אישית בגמר העבודה:
בתום העבודה התרחץ, החלף בגדיך ואל תלבש מחדש בגדי עבודה
שלא כובסו.
מועד כניסה מחדש :
ניתן להיכנס לחלקה לאחר התייבשות התרסיס.
אחסון :
יש לאחסן את התכשיר באריזה המקורית במקום קריר, י בש , נעול
וחשוך המיו עד לאחסון חומרי הדברה, מ חוץ להישג יד ם של ילדים
ואנשים בלתי מוסמכים והרחק ממזון אדם וחיה. לאחר כל שימוש
הקפד לסגור היטב את האריזה. אין ל אחסן באור השמש .
אין לאחסן בטמפרטורה העולה על C 35 מ"צ ומתחת ל – C 10 .
טיפול בתכשיר שנשפך :
יש להספיג תכשיר שנשפך )אף אם פג תוקפו או שהתקלקל בז מן
האחסון( בנסורת או בחו ל, לאסוף באמ צעות מטאטא ויעה )ללא
מגע ידיים( לכלי אטום וסגור ולהשליך לאתר פסולת מוסדר.
טיפול ב אריזות ריקות :
רוקן את המיכל עד תומו . יש לשטוף את המיכל הי טב שלוש פעמים
לש פוך את התשטיפים למיכל המר סס, לנקב את הארי זה , של א
תשמש לשימוש חוזר ולהשליכה לאשפה.
עזרה ר אשונה :
במקרה בליעה: שטוף את הפה במים בתנאי שהאדם בהכרה.
התייעץ ברופא.
פגיעה בעור : רחץ במים וסבון. במידה ומתפתח גירוי התייעץ
ברופא.
פגיעה בנשימה : יש לעבור למקום עם אוויר חופשי. באם יש צורך
יש לבצע הנשמה מלאכותית. במקרה של המשך גירוי התייעץ
ברופא.
פגיעה בעין : שטוף כשהעיניים פתוחות עם הרבה מים. במקרה של
המשך גירוי התייעץ ברופא.
מידע לרופא: מספר הטלפון של מרכז המידע בהרעלות הוא:
.04 -7771900
שמור במקום חשוך וקריר
ת א ריך עדכון תווית: 2020/0

20 מיליליטר
20 מיליליטר
1 ליטר
1 ליטר
נקה
אגוז תרכיז נוזלי (כנימות עלה,קימחון)
מק"ט: אין מידע קטגוריה: