החלפות והחזרות

 1. החלפות וזיכויים ייעשו בהתאם למחיר ששולם בעד הפריטים בפועל (לא כולל דמי משלוח), כפי שהוא מופיע בחשבונית הקנייה, הזיכוי יינתן במזומן או בצ'ק.
 2. ניתן להחליף מוצרים שנרכשו באתר או להחזירם תמורת זיכוי בחנות בוטניקס בקרית ביאליק הנס מולר 14 , בתוך 14 ימי עסקים ממועד הרכישה, ובלבד שהמוצר תקין, באריזתו המקורית ונושא תווית
    מקורית ומבלי שנעשה בו שימוש, בצירוף חשבונית קנייה ובכפוף לכל דין. 
 3. לא ניתן להחזיר פריט בודד שנרכש כחלק ממארז או סט , אלא רק את הערכה כולה על כל פריטיה.
 4. ההחלפה בחנויות דלתא (למעט חנויות עודפים) של מוצרים אשר נרכשו באתר האינטרנט, תיעשה בכפוף לזמינותם במלאי בחנויות.
 5. אין במדיניות החזרת המוצרים של החברה כדי לגרוע מהוראות כל דין. בפרט, אין באמור כדי לגרוע מזכות הלקוח/ה לביטול עסקה, לרבות ביחס למוצרים המפורטים בסעיף זה, בהתאם להוראות חוק הגנת
     הצרכן, התשמ"א-1981. לעניין ביטול עסקה – ר' להלן.


ביטולים

צרכן הרוכש מוצר באתר בוטניקס רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הצרכן"). הפירוט המובא להלן הוא תקציר לא מחייב של הכללים המלאים והמחייבים הנמצאים בחוק הגנת הצרכן. אין באמור בתקציר זה כדי להגביל את זכויותיה של בוטניקס או את זכויותיו הקוגנטיות של הצרכן, על פי חוק הגנת הצרכן.

 1. אפשר לבטל עסקה שבמסגרתה רכש צרכן מוצר/ים מאתר האינטרנט של בוטניקס בהתאם לאמור להלןלמעט עסקאות שבמסגרתן נרכשו על ידי הצרכן מוצר/ים שיוצרו במיוחד עבורו בעקבות
    העסקה
  , אלא אם הביטול הוא בעקבות פגם במוצר או בעקבות אי התאמה בין המוצר שסופק לצרכן לבין הפרטים שנמסרו לצרכן באתר.
 2. מועד הביטול:
    אפשר לבטל את הרכישה בתוך: (א) 21 ימי עסקים ממועד ביצועה; (ב) 14 ימים מיום קבלת המוצר; (ג) 14 ימים מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן – לפי 
      המועד המאוחר ביניהם.
 3. דרכי הביטול: בוטניקס מאפשרת לבטל עסקה שנעשתה באתר האינטרנט, באמצעות הודעת ביטול שימסור הצרכן בכל אחת מהדרכים המפורטות להלן ובהתאם לדרכי ההתקשרות המפורטות להלן:

    – בעל פה ,או בשיחת טלפון ל04-9080130

    – בדואר אלקטרוני, לכתובת [email protected]

  

 

 1. במקרה של ביטול עקב פגם במוצר או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים אשר נמסרו לצרכן בנוגע למוצר או עקב אי-אספקת הנכס או השירות במועד שנקבע לכך או הפרה אחרת של תנאי החוזה ("אי
     התאמה") תחזיר בוטניקס, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן בגין המוצר הפגום, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול
       החיוב ולא תגבה דמי ביטול כלשהם מהצרכן.

בהתאם לתיקון 47 לחוק הגנת הצרכן, אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק ועולה חדש (כהגדרתם בחוק), שביצע עסקה באתר האינטרנט של דלתא אשר כללה שיחה טלפונית עם נציג דלתא, יהיו רשאים לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף 14ג(ב), לפי המאוחר.